Se alla

Psykisk ohälsa bland unga

NPF-lyft för att möta varje elev i skolan

Allt fler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och klimatoro till ensamhet, depression och svåra psykiatriska diagnoser. Nu tar vi krafttag med en rad åtgärder för att vända den psykiska ohälsan bland barn och unga, så att de får den hjälp de behöver.

Att gå till skolan varje dag och trivas där är ofta det viktigaste för att unga ska må bra. Kunskap, rutiner, positiva förväntningar och rätt stöd är viktigt. Hemmasittare och deras vårdnadshavare ska få stöd och hjälp av skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att eleven kunna komma tillbaka till skolan. Särskilda mindre undervisningsgrupper ska finnas med fler speciallärare. Vi ska bli bättre på att möta elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) i undervisningen och anpassa skollokalerna därefter. Diagnos ska inte krävas för att få särskilt stöd. Skolpersonalen behöver kompetensutvecklas hur man bör arbeta med elever med NPF. Förbättrat samarbete mellan skolan och Region Dalarna är nödvändigt.

På vårdcentralen och ungdomsmottagningen ska unga få råd och stöd, och hjälp att ta sig vidare i vården om det behövs.

Vi i Liberalerna var drivande bakom den nu gällande skollagen, i vilken elevhälsans roll stärktes. Alla skolhuvudmän ska ha avtal med sjukvården för att stärka elevhälsoarbetet och för att undvika att elever hamnar mellan stolarna. Elevhälsoteamen ska knyta till sig fler expertkompetenser, t. ex. logopeder. Det ska finnas elevhälsoteam på skolan med tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.

Skolan, socialtjänsten och polisen ska samarbeta bättre för att stötta barn som växer upp med våld eller missbruk i familjen. Det ska också finnas särskilda team som är specialiserade på att utreda och förhöra barn när brott misstänks.

DÄRFÖR VILL VI SATSA PÅ:

  • NPF-lyft med kompetensutveckling av personalen hur man bör arbeta med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Undervisningen och lokalerna anpassas utefter elevernas behov.
  • Diagnos ska aldrig krävas för att få särskilt stöd i skolan.
  • Förbättrat samarbete mellan region Dalarna, elevhälsa, socialtjänst och skola.
  • Tidigare och mer förebyggande insatser. Socialtjänsten ska kopplas till skolans
    elevvårdsteam och sekretessregler får inte bli ett hinder för samverkan och
    välbehövliga insatser.