Se alla

Trygghet och studiero gynnar både lärare och elever

Satsa på särskilda undervisningsgrupper och fler speciallärare

Barnen i skolan ska ha rätt till en studiemiljö som gör att de kan tillgodogöra sig kunskap. För att alla elever ska nå kunskapsmålen behövs lugn och ro i klassrummet. Ett lugnt klassrum gynnar så klart också lärarnas arbetsmiljö. Avgörande för studieron är självklart en mobilfri skola.

Det är framför allt barn som inte kommer från studiemotiverande hem som förlorar på en skola som tappar i kunskap. Föräldrar med högre utbildning har större möjligheter att pusha sina barn och hjälpa dem med läxor. Men för barn vars föräldrar kanske inte ens kan svenska är kunskapsskolan avgörande. Alla elever är olika och vi får inte glömma bort de högpresterande eleverna som kan behöva utmaningar för att nå sin fulla potential, därför behöver spetsklasser
införas. Svensk skola måste kunna ge alla elever det stöd och den motivation de behöver.

Den stora skillnaden mellan Sveriges bästa och sämsta skolor gör att många barns chanser i praktiken avgörs av var de bor. Ett viktigt steg för att lyfta alla skolor, är att göra staten till huvudman igen istället för kommunerna. De socioekonomiska förutsättningarna måste också avspeglas bättre i resurserna – vi behöver satsa mest där behoven är som störst.

Avgörande för studieron i klassrummet är möjligheterna att skapa flera särskilda undervisningsgrupper och anställa fler speciallärare och specialpedagoger.

VI VILL DÄRFÖR SATSA PÅ: 

 • Fler särskilda undervisningsgrupper, fler speciallärare/specialpedagoger och mer
  individualiserad undervisning. Vi tycker att inkluderingstanken har gått för långt.
 • Mer tid i skolan för de elever som behöver det. Stöd för elever som inte klarar grundskolan.
 • NPF-lyft i skolan. Vi ska bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i undervisningen och anpassa våra lokaler därefter.
 • Diagnos ska aldrig krävas för att få särskilt stöd i skolan.
 • Spetsklasser för högpresterande elever.
 • Lärare som får vara lärare i klassrummet. Lärarassistenterna som administrativt stöd och elevhälsoteamen som kan jobba utanför klassrummet förstärks.
 • Skolor som ges möjlighet att trygga sina elever och sin personal. Elever som begår
  allvarliga brott i skolan ska snabbare kunna stängas av och flyttas om det behövs för att trygga säkerheten.
 • Mobilfri skola. Lärare och rektorer ska inte behöva argumentera om det, utan
  skoldagen ska vara helt mobilfri för att skapa studiero.
 • Skolan ska vara statlig. Staten ska garantera kvalitet och resurser.